Van Hasseltlaan Delft

In opdracht van DUWO werkt Flux aan een ontwerpopgave in Delft. In het projectgebied komen nieuwe studentenwoningen, Flux ontwerpt hiervoor de openbare ruimte dat aansluit op het naastgelegen park. In het ontwerp van de openbare ruimte is aandacht voor natuurinclusiviteit, waterberging, activiteiten en ontspanning.

In samenwerking met Vakwerk Architectengemeente Delft en in opdracht van Duwo.

Scenariostudie Delfland

In opdracht van Hoogheemraadschap Delfland werkt Flux samen met ZUS aan een ontwerpend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het watersysteem in Delfland in 2100. In het project worden meerdere ruimtelijke scenario’s uitgewerkt waarin zowel de strategie als het toekomstbeeld zullen verschillen. Er wordt onder andere gekeken naar de werking en robuustheid van het watersysteem, de verhouding tussen zoet en zout, de ruimtelijke gevolgen voor verschillende landgebruiken en de veranderende verhouding tussen stad en land. Het onderzoek is onderdeel van het onderzoeksprogramma Redesigning Deltas. In samenwerking met Deltares.

Visie Stationsgebied Hoofddorp

In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer heeft Flux in samenwerking met De Zwarte Hond recent een visie voor Stationsgebied Hoofddorp afgerond. Onderdeel van het Stationsgebied zijn de deelgebieden Graan voor Visch en het Stationskwartier. Flux heeft gewerkt aan de toekomstige inrichting van de openbare ruimte. Kenmerkend voor Hoofddorp is het groene raamwerk als leidende gridstructuur van de Haarlemmermeerpolder. De linten en vaarten dienen als belangrijke drager om de ecologische en klimaatadaptieve waarden van Hoofddorp te versterken, waarbij groen en water integraal onderdeel zijn van de visie. De openbare ruimte van Stationsgebied is benaderd op vijf verschillende schaalniveaus, van groot tot klein. Landschappelijke structuren, parken, straten, pleinen en gebouwgebonden groen zijn hierin onderdeel van een reeks buitenruimtes. Door de schaalniveaus als een reeks van types in beeld te brengen kunnen kansen per type optimaal benut worden. Deze kansen zijn vertaald naar kwantificeerbare maatregelen en principes per laag. Zo zijn er sleutels voor waterberging, vergroening en gemengd gebruik in zowel openbare ruimte als binnen de bouwvelden.

De komende tijd gaat de gemeente Haarlemmermeer met geïnteresseerden in gesprek over dit concept Ontwikkelkader. In opdracht van Gemeente Haarlemmermeer en in samenwerking met De Zwarte Hond, APPM, Sweco, Goudappel Coffeng B.V.MVRDV en Stec Groep

Meer weten?

Hoofdorp Stationskwartier

Spoorzone Hoofddorp
 

Start ontwerpend onderzoek Stadsflora

Flux start het ontwerpend onderzoek Stadsflora. In het project wil Flux ontwerpend onderzoek doen naar toekomstbestendige beplantingsplannen in de stad. Door klimaatverandering wordt het warmer en natter in de stad, tegelijk daalt de biodiversiteit. Nederlandse steden zullen zich beter moeten voorbereiden door een groenere inrichting. Flux ziet dat er een radicaal andere manier nodig is voor de omgang met beplanting in de stad, met beplantingsplannen die beter invulling geven aan de veranderende condities. Hoe kan beplanting robuust en toekomstbestendig zijn? Hoe ziet een natuurlijke aanpak voor beplanting in de stad eruit en wat zijn hiervoor ontwerpprincipes? Hoe draagt beplanting bij aan het tegengaan van hittestress, het opvangen van regenwater en het verbeteren van de biodiversiteit?

Verschillende Nederlandse steden zijn betrokken in het onderzoek. In specifieke cases werkt Flux nauw samen met de ontwerpers en de afdelingen beheer, groen en ecologie van de steden. De cases dienen als voorbeeld voor ontwerpers en plannenmakers in Nederland om toekomstige plannen voor groen in de stad te kunnen ontwerpen en uitwerken. Gefinancierd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
 
Meer info volgt in 2024!

Oostenburg in Parool

Het Parool: ‘Toevallig is dit straatje ook één van de charmantste van Oostenburg, omdat het toegang geeft tot een schilderachtig binnenhof. Ingericht door Flux landscape architecture…’

Het project Oostenburg wordt besproken in het Parool. Na een gewonnen tender werkt Flux sinds 2017 aan het project waarin een werf op maaiveld en vier daktuinen zijn ontworpen. De werf kenmerkt zich door een vloer van hergebruikte, gebroken stelconplaten in verschillende formaten en een wadi in het midden van het hof. De beplanting groeit door de verharding heen waarmee de komende jaren een verwilderde groene oase zal ontstaan. In samenwerking met OZ architects, Workshop architecten en Schadenberg en in opdracht van Vorm ontwikkeling.

Meer weten? Lees het artikel hier.

Symposium Green Cities TU Delft

Op welke manier trokken stad en bos samen op in het verleden, en op welke manier zouden ze samen kunnen optrekken in de toekomst? Dit zijn de sleutelvragen achter het forest urbanism initiatief van de Urban Forestry onderzoeksgroep van de TU Delft. Op donderdag 14 december organiseren zij het 2e symposium vanuit Green Cities Europe - NL met lezingen van verschillende experts, waaronder Gerwin de Vries.

De sprekers, panelleden en het publiek gaan samen in op kansen, mogelijkheden en richtlijnen voor de toekomst; over de relatie tussen de bossen van Nederland en stedelijke vraagstukken, hoe om te gaan met bossen in en om onze steden, of het ontwikkelen van een nieuwe soort ‘bos-stedenbouw’.

Geïnteresseerd? Reserveer een plekje om aanwezig te kunnen zijn: aanmelden

Date: 14 December
Time: 13.00 - 17.30 hours
Location: Delft University of Technology, Berlage Rooms, Julianalaan 134 (Building 8), 2628 BL Delft
Language: English
Cost: Free participation, registration required

Klimaatadaptieve stations Oude Lijn

Flux werkt in opdracht van ProRail aan een ontwerpend onderzoek naar klimaatadaptieve stations langs de Oude Lijn. In het project worden verschillende stationsgebieden onderzocht en zullen concrete maatregelen en principes voor verschillende stationstypes en stationsgebieden worden ontwikkeld. De studie is een vervolg op het verkennend ontwerpend onderzoek Klimaatadaptieve Stations in opdracht van Bureau Spoorbouwmeester, NS Stations en ProRail.

Flux werkt aan Binckhorst Den Haag

In de Binckhorst wordt gebouwd aan een nieuw stuk stad. Het voormalige bedrijventerrein van 130 hectare groot wordt getransformeerd tot een aantrekkelijk stedelijk gemengd woon-, werk- en leefgebied in het centrum van Den Haag. Het is daarmee een van de grootste binnenstedelijke transformaties in Nederland.

In opdracht van de Gemeente Den Haag gaan we samen met  BURADe Mannen van SchuimPartnersRO en Stadkwadraat BV en APPM Management Consultants aan de slag met de gebiedsvisie en bijbehorende ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst. In een interactief proces met de gemeente en betrokken stakeholders bouwen wij, met het unieke DNA van de Binckhorst als vertrekpunt, aan een ambitieuze visie. Ook bieden we handvatten voor meer sturing en regie op de kwaliteit van de toekomstige Binckhorst. De focus ligt op meer regie op de ontwikkeling en op meer ruimtelijke kwaliteit in het gebied, met respect voor de bestaande stad en alles dat daarbij hoort. De ontwikkelstrategie voor de doorontwikkeling van de Binckhorst gaat zowel in op het ‘wat’ als de strategie om daar te komen, het ‘hoe’.

We hebben er zin in! 

Rixt en Kasper winnaars Graduation Award Blauwe Kamer!

Donderdag 16 november zijn de winnaars van de Graduation Award bekend gemaakt, georganiseerd door Blauwe Kamer. Drie collega’s van Flux waren genomineerd voor de prijs: Kasper Neeleman, Britt Piek en Rixt Meeuwissen. Bij de bachelorprojecten ging de eerste prijs naar Rixt Meeuwissen met haar project over een nieuw stadspark in Rotterdam-West. Bij de masterprojecten ging Kasper Neeleman er met de tweede prijs vandoor met zijn parkontwerp in een oude steengroeve bij Maastricht. Flux is erg trots op deze prestatie en feliciteert ook de overige winnaars van de afstudeerprijzen.

Meer weten? 
Graduation Award 2023

Stage vacature

Flux is op zoek naar nieuwe stagiaires per februari/maart 2024. Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en portfolio naar work@fluxlandscape.nl