Vier nieuwe teamleden voor Flux

In de afgelopen maanden is het Flux-team gegroeid met 4 nieuwe mensen: landschapsarchitect Inge Kersten, architect en stedenbouwkundig ontwerper Elisa Boscarato, landschapsontwerper Coen Pronk en architect en stedenbouwkundig ontwerper Nur Zayat. Flux is een multidisciplinair bureau van 18 mensen met verschillende ontwerp achtergronden.

Foto’s door Mark Prins 

NPD DeBuurt opgeleverd

Op de NPD-strook in de Utrechtse wijk Overvecht zijn drie nieuwe woongebouwen opgeleverd. De gebouwen, die samen DeBuurt vormen, herbergen 343 huurwoningen. In opdracht van AM heeft Flux de drie binnentuinen voor de woongebouwen ontworpen. De tuinen hebben ieder een eigen karakter en verschijningsvorm, waarbij ontmoeting en het naar buiten gaan centraal staan. De openbare ruimte rondom de gebouwen is door Flux ontworpen in opdracht van Gemeente Utrecht en verbindt een levendige plint met entrees, diverse culturele voorzieningen en gevelstoepen. In de openbare ruimte ontstaat een overgang tussen een meer stedelijke zijde (grenzend aan winkelcentrum Overvecht) en de zijde aan de waterkant die aan belangrijke groenstructuren in Overvecht ligt.

In opdracht van gemeente Utrecht (openbare ruimte) en in opdracht van AM (binnentuinen)

In samenwerking met NL architects, Paul de Ruiter architects, Studioninedots

Architectenweb

DeBuurt

Beeld: Ossip van Duivenbode

Projectenboek HWBP biodiverse dijken

Flux heeft gewerkt aan het projectenboek HWBP 2022 en hiervoor een ontwerpend onderzoek gedaan naar dijken en biodiversiteit. Biodiversiteit is een belangrijk thema voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarom is aan de ontwerpers van Flux gevraagd een frisse blik op dit thema te werpen. Zij hebben in een ontwerpend onderzoek de impact onderzocht van het brede begrip biodiversiteit en schetsen prikkelende scenario’s voor de biodiverse dijk van de toekomst. In samenwerking met grafisch ontwerpers Koehorst in 't Veld en tekstschrijver Sofia Opfer.

HWBP 2022 

Visie Parkstraat Apeldoorn

Als onderdeel van een selectieprocedure, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, heeft Flux een ruimtelijke visie ontwikkeld op de hoofdstraat in Apeldoorn. In de visie wordt de hoofdstraat ontwikkeld tot een aantrekkelijke groene lijn van station tot Paleis het Loo met parkachtige kwaliteiten. De nieuwe parkstraat heeft een hoge verblijfskwaliteit, richt zich op vormen van langzaam verkeer en door een maximaal groene inrichting is er ruimte voor natuur en waterberging.

Flux is op zoek naar nieuwe stagiaires

Flux is op zoek naar nieuwe stagiaires per februari/maart 2022. Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en portfolio naar work@fluxlandscape.nl

Project Utrechts Heuvelland op RTV Utrecht

Gerwin de Vries van Flux heeft zowel op radio als RTV Utrecht verteld over het project Utrechts Heuvelland. In opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gemeente Amersfoort en Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht Paul Roncken is een ruimtelijke toekomstperspectief ontwikkeld voor de Utrechtse Heuvelrug, waarin de hoeveelheid bos kan worden verdubbeld. Het project is onderdeel van Holtland, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland.

Terugkijken? Interview RTV Utrecht 

Utrechts Heuvelland

Bossen voor bouwen

Groenvisie Eindhoven

Flux heeft opdracht gekregen voor de ontwikkeling van een groenvisie op Eindhoven. Er wordt een visie ontwikkeld op een verdere vergroening van het stadscentrum waarin kansen voor biodiversiteit, klimaat en mobiliteit zoveel mogelijk worden benut. Als uitwerking van de groenvisie worden er 10 nieuwe groene plekken ontworpen. In opdracht van de gemeente Eindhoven en i.s.m. TU Eindhoven, Acacia Water en Bureau Stadsnatuur.

Gerwin de Vries onderdeel van expertteam Tempo Provincie Utrecht

De provincie Utrecht dijt uit en er zijn dringend woningen nodig. Dit zal op een kwalitatief hoogwaardige manier moeten gebeuren. Om dit te realiseren en vertraging te voorkomen is het programma Versnelling Woningbouw met een netwerk van experts opgericht: TEMPO (Team Externe Meedenkkracht Professionals in woningbouwOntwikkeling). Dit netwerk helpt gemeenten, woningcorporaties en bewonerscollectieven kortdurend bij initiatieven of denkt mee bij een project/gebiedsontwikkeling. Gerwin de Vries is een van de experts van het netwerk TEMPO. TEMPO is multidisciplinair en bestrijkt de elementen die voorbijkomen in woningbouwontwikkeling, onder andere: Ontwerp, Duurzaamheid, Natuur & Milieu en Mobiliteit

Meer weten?

Versnelling Woningbouw 

Van Vertragen naar Versnellen (film) 

Ruimtelijk Toekomstperspectief Utrechts Heuvelland

Flux heeft in opdracht van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, gemeente Amersfoort en Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit van Provincie Utrecht Paul Roncken, een ruimtelijk toekomstperspectief ontwikkeld voor de Utrechtse Heuvelrug. Het project is onderdeel van het ontwerpend onderzoek Holtland, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland.

In de visie Utrechts Heuvelland wordt het watersysteem als uitgangspunt genomen voor de planvorming. Zowel de rug, flank als de rand zijn hier onderdeel van en vormen de basis voor een nieuw toekomstperspectief; Het Utrechts Heuvelland. Een nieuwe opgedikte rand van houtwallen, lanen, boskamers en stadsbossen vormen een geleidelijke overgang tussen de Heuvelrug en het omliggende landschap en biedt niet alleen kansen voor nieuw bos en recreatie, maar zorgt er tevens voor dat kwelwater minder snel hoeft worden afgevoerd. In de randen verbeteren nieuwe bosstructuren de bereikbaarheid van het bos vanuit de dorpen en steden, op de rug liggen kansen voor meer natuur, diverse loofbossen en een verbeterde infiltratie van regenwater. Zo kan recreatie al aan de randen worden opgevangen, waardoor de kern van de Heuvelrug kan worden ontlast. In de rand wordt bij de ontwikkeling van nieuw bos ingezet op een versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de verschillende landschappen rondom de Heuvelrug. Daarnaast levert nieuw bos een bijdrage aan grotere transities die spelen, zo vormen lineaire bossen verbeterde stad land verbindingen, wordt nieuw bos onderdeel van een duurzaam landbouwsysteem in de Gelderse Vallei en ontstaan er nieuwe hakhoutbossen in de landgoederenzone rondom Langbroek.

Het project is onderdeel van het project Holtland, een ontwerpend onderzoek naar nieuwe vormen van bos in Nederland. Flux ziet in bestaande onderzoeken over bos een hoog abstractieniveau en veel focus op oppervlaktes. Flux acht het daarom waardevol om de aanplant van bossen in Nederland nader te onderzoeken met hierin aandacht voor een diversiteit aan bostypes, een sterke relatie met actuele grote opgaven in Nederland en een concrete ruimtelijke uitwerking. Het ontwerpend onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een bossenboek met bossen van de toekomst, een aantal case studies en een alternatieve bosvisie voor Nederland. Er zijn 4 casestudies opgezet met concrete locaties en de stakeholders zijn Provincie Utrecht, WWF, Synchroon en Staatsbosbeheer. Het project is gefinancierd door het Stimuleringsfonds en door cofinanciering van meerdere partijen. De klankbordgroep voor het onderzoek bestaat uit Berno Strootman (Rijksadviseur Landschap, betrokken bij de bosstrategie voor LNV), Kees Hendriks (onderzoeker bos Alterra Wageningen) en Martijn Boosten (onderzoeker en adviseur bij stichting Probos).

Bekijk ook de resultaten van de case study Hout voor Wonen. Het onderzoek naar Rivierbossen met het WWF wordt begin 2022 verwacht. 

Meer weten?

Utrechts Heuvelland

Holtland Bosonderzoek - Utrechts Heuvelland (10 pager)

Holtland Bosonderzoek - Utrechts Heuvelland

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Amersfoort

Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit

Expositie en boekpresentatie Sponsland

De expositie Sponsland vond begin november plaats op de Grote Markt in Groningen, hier werden maquettes van verschillende bureaus geëxposeerd, waaronder die van Flux. De tentoonstelling gaat over de toekomst van het Groninger landschap en is op verschillende plekken te bezoeken.
Gelijktijdig is het boek Sponsland gepresenteerd op vrijdag 5 november, waarbij Gerwin de Vries van Flux aanwezig was om een deel van de inhoud toe te lichten. In het boek is het project Eetbare Waddenkust van Flux opgenomen.

Eetbare Waddenkust

Sponsland

Boek Sponsland bij GRAS architectuurcentrum

Locaties tentoonstelling