Werkboek Brabant

Het landschap van Brabant staat aan de vooravond van een grote transformatie. De opgaven voor natuur, water en klimaat zijn immens en hebben een enorme impact op het ruimtelijk domein. In het Werkboek Noord-Brabant worden de opgaven, het ruimtebeslag, kwaliteiten en kenmerken van het Brabantse landschap en hoe de nationale transitieopgaven hier een rol in spelen ontrafeld. In 80 kaarten is het landschap ontleed waarin meer dan 40 ruimtelijke opgaven zijn beoordeeld op hun impact, het tijdspad en de mogelijkheden om opgaven te combineren. Dit heeft geresulteerd in vijf samenvattende kaarten waarin de kwaliteiten van Brabant samenkomen met de grote transitieopgaven van vandaag.

Brabant kent een grote verscheidenheid aan landschap­pen en natuur, die samen één samenhangend natuurlijk systeem zou kunnen vormen. Door het huidige water- en bodemsysteem in samenhang met de boven- en ondergrond te onderzoeken ontstaat een compleet beeld van hoe dit systeem kan functioneren. Herstel van het natuurlijk watersysteem zal hierin het leidende principe vormen voor een toekomstbestendig Brabant en het landgebruik in de provincie mede vormgeven. Uitgangspunt hierbij is het herstel van diepe kwelstro­men, waardoor op de Naad van Brabant een breed kwellandschap ontstaat. Door herstel van de kwelstromen kan dit natuurlijke landschap bijdragen aan verkoeling voor nieuwe verstedelijking, recreatieve en aantrekkelijke landschapsparken, waterzekerheid voor de omliggende vruchtbare landbouwgronden en de Brabantse biodiversiteit versterken.

Door op een systematische manier het landschap te ontleden en opgaven helder in beeld te brengen kunnen eerlijke keuzes gemaakt worden. Het Werkboek Noord-Brabant is hiermee een nuttig instrument voor verschillende partijen die betrokken zijn bij complexe processen in de provincie. Het Werkboek fungeert als onderbouwing van het ruimtelijk voorstel voor de provincie Brabant. In meerdere regionale bijeenkomsten en expertsessies hebben verschillende partijen, door het gebruik van het werkboek inzicht gekregen in de samenhang tussen ruimteclaims en opgaven die anders over het hoofd gezien zouden worden.

Alle getoonde kaarten in het werkboek zijn beschikbaar gesteld in de datahub van de provincie Noord-Brabant. Zo kunnen gemeenten, water­schappen of andere betrokkenen werken met de meeste actuele informatie.

In opdracht van Provincie Noord-Brabant, ontwerpend onderzoek, klimaatadaptatie, transformatie, stedelijke ontwikkelingen, Flux landscape architecture, 2023