Wateratlas Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft van oudsher een sterke relatie met het water. Het watersysteem dooradert de hele provincie en is sterk bepalend voor het beeld en gebruik van het landschap. Het huidige regionale watersysteem is gaandeweg in de loop van eeuwen ontstaan en dankt haar verschijningsvorm aan de verschillende landschappen, elk met een eigen karakter.

Deze verbinding tussen landschap en het water vraagt om een integrale benadering. Het aanwezige watersysteem biedt namelijk veel kansen. Water kan de gebruiks- en belevingswaarde van de provincie versterken. Een aantrekkelijk en duurzaam waternetwerk maakt Zuid-Holland daarnaast robuuster en veerkrachtiger. De wateratlas brengt de hoeveelheid aan informatie, die beschikbaar is over het provinciale watersysteem, bij elkaar en presenteert dit op een inzichtelijke manier. Door de informatie op een eenduidige manier grafisch weer te geven en met elkaar te combineren kunnen dwarsverbanden worden blootgelegd. Vanuit de analyse kunnen de opgaven en potenties van het watersysteem in Zuid-Holland worden geadresseerd. Een integrale visie op het watersysteem van de Provincie Zuid-Holland kan helpen de focus te verleggen naar het denken op een langere termijn en meerdere partijen bij de plannen te betrekken. De samenhang tussen de verschillende regionale watersystemen en de inrichting van het systeem is bij uitstek een opgave waarin de provincie de ambities kan formuleren.

Zuid-Holland, onderzoek, cartografie, in opdracht van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Zuid-Holland PARK, landschapsarchitectuur, water, waterberging, atlas, Flux landschapsarchitectuur, Utrecht, 2017