Versteviging Grebbedijk

In het kader van het HWBP moet de Grebbedijk verbeterd worden. De 5.5 km lange Grebbedijk loopt tussen Wageningen en Rhenen en beschermt de Gelderse Vallei tegen hoog water vanuit de Neder-Rijn. Het Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV) wil samen met de omgevingspartners (Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Provincies Utrecht en Gelderland, Gemeente Wageningen) vorm geven aan deze dijkversterkingsopgave. Door het koppelen van de verschillende partijen aan de dijkverstevigingsopgave, ontstaan kansen voor gebiedsontwikkeling. Dit proces loopt van de verkenning in 2017 tot en met de realisatie in 2023.

Een belangrijke vraag hierin is: Hoe kan de dijkverstevigingsopgave zo worden ingericht dat de waterveiligheid wordt gewaarborgd en waterbewustzijn wordt gecreëerd, een ruimtelijk passende ingreep wordt gedaan en tegelijkertijd maximale meekoppelkansen ontstaan met gebiedseigen thema’s?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden doorlopen de gebiedspartners een proces waarin verschillende oplossingsrichtingen worden ontwikkeld voor het gebied. De oplossingsrichtingen verschillen nadrukkelijk in concept en in scope. Sommige oplossingsrichtingen richten zich vooral op waterveiligheid en op de dijk en anderen starten met een visie op een groter gebied waarin de Grebbedijk een plek zal krijgen. De oplossingsrichtingen worden verfijnd tot drie kansrijke alternatieven en uiteindelijk tot een voorkeursalternatief.

Wageningen, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe (WSVV), I.s.m. ingenieursbureau Lievense, Fugro, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland en Gemeente Wageningen, landschapsarchitectuur, dijkversteviging, natuurontwikkeling, ontwerpend onderzoek, 2017-2019