Trekvlietzone Den Haag

Trekvlietzone natuurinclusief is gericht op het ontwerpen van een natuurinclusieve stedelijke omgeving in Den Haag. De Trekvlietzone, gesitueerd in het voormalige industriegebied De Binckhorst, wordt ontwikkeld naar een innovatieve stedelijke woonwijk. Door natuur te benaderen als een natuurlijke symbiose met de stad ontstaan nieuwe kansen voor een inrichting waarin ecologische kringlopen worden gevormd.

Het ontwerp voor de Binck Blocks kenmerkt zich door een weelderig en groen karakter en creëert hiermee een nieuwe biotoop voor de Binckhorst. Door het gehele gebouw zijn groene ruimtes ontworpen die actief bijdragen aan de synergie tussen flora en fauna en de omgeving. Daarom is voor het ontwerp intensief samengewerkt met een stadsecoloog van Bureau Stadsnatuur. In eerste instantie wordt het gebouw in zijn context beschouwd, in het stedelijke en ecologische weefsel van Den Haag. Allerlei diersoorten in de stad hebben hun eigen habitat, waar het gebouw zo goed mogelijk op inspeelt. Het groenconcept bestaat uit groene collectieve plekken, aangevuld met gevelgroen. De focus voor groen in het gebouw ligt in de eerste 50 meter omdat hier de meeste kansen liggen voor ecologie in contact met het maaiveld. Door groen als stapstenen in het gebouw te realiseren kan ook het groen op grotere hoogte bereikt worden door fauna.

Van een aantal uit de omgeving bekende diersoorten is bepaald wat deze soort nodig heeft aan leefomgeving, voedsel en voortplanting (bijvoorbeeld nestgelegenheid of waardplanten). Er is gekozen voor diersoorten die belangrijk zijn voor diversiteit in de stad: vogels, vleermuizen, bestuivers als vlinders en bijen en andere insecten. Voor elke soort zijn de juiste leefomstandigheden gecreëerd en hiervoor zijn maatregelen genomen in het ontwerp. De samenhang tussen soorten is ook meegenomen, waardoor er volledige voedselwebben kunnen ontstaan in en rond het gebouw. Bijvoorbeeld: Veel vogels maken gebruik van nestkasten voor de voortplanting. Vogels eten insecten of zaden en bessen van planten. Doordat zaden die niet verteerd kunnen worden in de ontlasting van vogels zitten kunnen planten zich verspreiden. Op deze planten kunnen insecten afkomen om nectar te verzamelen. Vleermuizen leven dan weer van deze insecten (sommige vleermuizen eten wel 3000 insecten per nacht) en vlinders leggen eitjes op waardplanten. Rupsen of larven eten van de waardplanten zodat ze groeien en verpoppen. En hier voeden de vogels zich tevens mee. Door al deze voorwaarden van een levenscyclus op te nemen in de groenstructuur ontstaat er een verzameling van kringlopen die samenkomt in de Bincktoren, die dan weer in relatie staat met de groene omgeving.

 Trekvlietzone natuurinclusief heeft de potentie om een voorbeeld te worden voor een natuurinclusieve stad met een hoge ecologische waarde.

Den en Haag, Binckhorst, in opdracht van VORM ontwikkeling, eerste prijs tender Trekvlietzone 1a 2018, in uitvoering, i.s.m. LEVS architecten, Bureau Stadsnatuur, renders door WAX, eerste prijsTrekvlietzone 1b BinckPARK, in uitvoering, i.s.m. Groosman architecten, Klimaatgarant, W/E Adviseurs, Buro Bouwfysica, Pieters Bouwtechniek, Vaecon, renders door Erik Stuit, gezonde stad, klimaatadaptieve stad, natuurinclusief, Flux landschapsarchitect Utrecht 2018-heden