Visie Noordoostpolder

De Noordoostpolder, monument van de wederopbouw, vraagt door nieuwe opgaves in de landbouw, zoals schaalvergroting en ketenverlenging, om een reflectie. Zijn deze trends een gevaar of juist een kans? In deze studie heeft Flux onderzocht wat de Noordoostpolder nodig heeft om de veranderingen te accommoderen en is gekeken welke waarde dit heeft op het gebied van leefbaarheid, cultuurhistorie, bereikbaarheid, biodiversiteit, gebruikswaarde, belevingswaarde en klimaat.

Modellen

Op basis van de analyse en diagnose van het raamwerk zijn 3 toekomstmodellen voor de Noordoostpolder opgesteld. De drie modellen zijn geen rigide keuzemogelijkheden, maar beelden die discussie moeten uitlokken. Met de modellen zijn uitersten verkend naar hoe de polder zich in de toekomst zou kunnen ontwikkelen. De modellen zijn opgesteld op de basisvariabelen behoud vs. ontwikkeling en vrijheid vs. sturing. Dit heeft geresulteerd in de volgende modellen:

Model 1: Agromonument

Behoud en versterken van het wederopbouw monument. Gebruik van het landschap voor het vermarkten onder het merk Noordoostpolder. Weinig vrijheid in uitbreiding van de erven of toepassen agroforestry.

Model 2: Doorpionieren

Vrijheid in ontwikkeling, met ruimte voor een breed palet aan erven en verschillende vormen van landbouw. Door de vrije ontwikkeling kunnen kernkwaliteiten van de polder, zoals openheid, onder druk komen te staan.

Model 3: Nieuw raamwerk

Ontwikkeling van een nieuw raamwerk op basis van de bodem. Open agrarische kerngebieden waar de erven kunnen opschalen en een besloten natuurinclusieve landbouwzone met ruimte voor agroforestry.

Ontwerpprincipes

Als uitkomst van de modellenstudie zijn door Flux een 10-tal ontwerpprincipes voor een toekomstbestendige Noordoostpolder opgesteld. De ontwerpprincipes zijn geen rechtlijnige uitwerking van één van de modellen maar bevatten onderdelen van alle modellen. De ontwerpprin­cipes geven een inzicht in hoe de Noordoostpolder zich kan ontwikkelen op verschillende schalen: van de hoofdlijnen op schaal van de gehele polder tot aan ontwerpprincipes op erfniveau. Bij het op­stellen van de ontwerpprincipes is naast het streven naar een basiskwaliteit van het landschap, uitgegaan van een bepaalde wendbaarheid die past bij de snellere, onvoorziene economische ontwikkelingen.

Noordoostpolder, Flevoland, in opdracht van Provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder, ontwerpend onderzoek, Flux landscape architecture, 2022