Projectenboek HWBP 2022

Ieder jaar publiceert het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) het projectenboek waarin beschreven staat welke dijkversterkingsprojecten zijn geprogrammeerd in de komende 5 jaar. Naast een overzicht van de komende projecten biedt het projectenboek ook een inspirerende reflectie op het vakgebied. Flux landscape architecture is gevraagd om drie jaar het projectenboek van het HWBP te maken en zo zijn licht te laten schijnen over de dijken van Nederland. Elk jaar reflecteert Flux op de dijkversterkingen in relatie tot een ander actueel onderwerp. In het projectenboek van 2022 staat de biodiverse dijk centraal. Hoewel de natuur langs de rivieren de afgelopen decennia een flinke impuls heeft gekregen, blijft de biodiversiteit in ons land als geheel achteruitgaan en worden ecosystemen aangetast. Daarbij rijst de vraag hoe de wereld van waterveiligheid, met extra uitdagingen als gevolg van zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden, natuur inclusiever kan worden en een bijdrage kan leveren aan het vergroten van de biodiversiteit. In het projectenboek 2022 reflecteert Flux aan de hand van essays, interviews en ontwerpend onderzoek op het thema dijken en biodiversiteit.

Het belang van biodiversiteit

De afgelopen jaren is het belang van biodiversiteit steeds meer onder de aandacht gekomen. Het verlies van biodiversiteit wordt nu gezien als een enorm probleem, maar zal dat ook zeker zijn voor alle komende generaties. Verschillende partijen claimen dat de effecten van het instorten van de biodiversiteit groter zullen zijn dan alle andere crises. Het begrip biodiversiteit blijft echter abstract.  In het HWBP boek geeft Flux in woord en beeld antwoord op de vragen: wat is nou precies biodiversiteit, waarom is het zo belangrijk en hoe is het gesteld met de biodiversiteit in de Nederlandse delta?

Veranderende tijdsgeest

De visie van de mens op natuur en ecologie in Europa is in de loop van de geschiedenis veranderd. Afhankelijk van heersende religies, dominante denkers of bijzondere ontdekkingen heeft de mens sinds zijn bestaan de relatie met de natuur steeds bijgesteld. In het tweede deel van het HWBP boek onderzoekt Flux hoe het natuurbeeld zich van een sacrale verheerlijking van de natuur in de prehistorie heeft kunnen ontwikkelen tot een hedendaagse technocratische benadering. Daarnaast geeft Flux, aan de hand van voorbeelden van de natuurinclusieve stad en natuurinclusieve landbouw, een doorkijk naar de toekomst.  Hierbij wordt inzichtelijk hoe een nieuwe houding ten opzichte van natuur kan leiden tot een impuls voor de biodiversiteit.

Natuurinclusieve hoogwaterbescherming

Voortbouwend op de voorbeelden van de natuur inclusieve stad en de natuur inclusieve landbouw heeft Flux ter inspiratie een visie ontwikkeld die een droombeeld schetst van natuur inclusieve hoogwaterbescherming. Bij het ontwikkelen van deze visie krijgt de biodiversiteit prioriteit. Zo proberen we een beeld te schetsen van hoe hoogwaterbescherming optimaal kan bijdragen aan versterking van de biodiversiteit in de Nederlandse delta. Hierbij kijken we naar drie schaalniveaus: De Nederlandse delta, het benutten van de dijken als robuust netwerk voor natuur in Nederland. Het landschap van de rivier en kust, vergroten van diversiteit in het voorland en achterland van de dijken om de biodiversiteit versterken en de rol van de dijk en omgeving, concrete maatregelen op de dijk om de biodiversiteit te vergroten.

Nederland, in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), i.s.m. Koehorst in 't veld, waterveiligheid, dijkversteviging, onderzoek, biodiversiteit, Flux landscape architecture, 2022