Lanen van Zuidwest Den Haag

Den Haag staat voor een forse verdichtingsopgave. De stad heeft de ambitie om 100.000 woningen bij te bouwen binnen het bestaande stedelijke gebied, hiervan zullen 10.000 woningen in Den Haag Zuidwest moeten worden ingepast. De ambitie van de gemeente Den Haag is om deze verdichtingsslag te combineren met een kwaliteitsimpuls voor het groen in de stad, waarbij groen wordt ingezet om de stad klimaat adaptief, natuur inclusief en gezonder te maken

In Den Haag Zuidwest liggen markante lanen in oost-westrichting die het Zuiderpark verbinden met de Uithof. In de huidige situatie is de gebruikswaarde relatief laag doordat de lanen vooral fungeren als verkeerslijnen voor autoverkeer. Groen en water is hierdoor ook relatief versnipperd in het profiel van de lanen. Door een verandering in de mobiliteitsstructuur van Zuidwest ontstaan er kansen om de lanen een nieuwe inrichting te geven die uitnodigend is voor voetgangers, fietsers en tegelijkertijd meer ruimte biedt voor groen, water, sport en ontmoeting. Het belang van de lanen in de waterstructuur biedt kansen om hier verbetering in aan te brengen door waterlopen op strategische plekken te verbinden of oevers te verbeden ten behoeve van ecologie. De kansen voor de lanen ligt verborgen in het feit dat er lineaire structuren kunnen ontstaan met een verbindend karakter op het niveau van Zuidwest.

Waar openbare ruimtes in Zuidwest nu soms anoniem aanvoelen, kunnen de lanen in de toekomst meer gaan verschillen in karakter. Door goed te kijken naar de bestaande eigenschappen kan hier steeds een accent worden gelegd voor een karakteristiek. Zo kan de Melis Stokelaan, van oudsher onderdeel van het groene assenkruis, in de toekomst ontwikkelen tot een bredere parkzone met veel ruimte voor groenblauwe structuren en kan de Hengelolaan een formeel karakter krijgen als boulevard met pleinruimtes, aangezien de huidige situatie zich kenmerkt door enkele pleintjes langs de laan waardoor een afwisselende dynamiek ontstaat. De verschillen in karakter bieden kansen voor sterkere identiteiten en plekken en daarmee een verbeterde oriëntatie in de wijk.

In Zuidwest zullen 10.000 woningen een plek moeten krijgen. De ruimtelijke inpassing hiervan kan samengaan met een impuls voor de openbare ruimte. De lanen bieden als lange lijnen een ultieme kans voor verdichting in de randen. Hiermee wordt de laan als structuur ruimtelijk versterkt en ontstaan er voorkanten op maaiveld met woonprogramma of andere programma’s in de plinten. De huidige vaak diffuse randen en achterkanten worden omgezet in een stevige omkadering van de lanen. In de lanen kan verdichting zo gelijk op gaan met het definiëren en inrichten van aantrekkelijke en kansrijke openbare ruimtes op het niveau van Zuidwest als geheel.

Den Haag, ontwerpend onderzoek, openbare ruimte, stedelijke transformatie, mobiliteit, landschap ontwerp, in opdracht van Gemeente Den Haag, Flux landscape architecture, 2021