Klimaatadaptieve Stations

Door klimaatverandering zullen gevolgen van extreem weer de komende decennia toenemen. Ook stations worden hierdoor geraakt. Ze liggen vaak in stenige stadscentra op plekken waar de druk op de ruimte groot is en de effecten van klimaatverandering al merkbaar zijn. Hoosbuien, langdurige hitte, aanhoudende droogte: ze gaan steeds meer impact hebben. Door nú in te spelen op de veranderende omstandigheden kunnen we er samen voor zorgen dat stations prettige en leefbare plekken blijven.

In het ontwerpend onderzoek ‘Klimaatadaptieve Stations’ wordt een concrete data-analyse gedaan van 25 stations in Nederland die is gericht op 22 verschillende klimaatopgaven. De klimaatopgave blijkt per station sterk te verschillen. Bij elk station ligt het accent op één of meerdere klimaatopgaven, zoals droogte, hitte, wateroverlast, storm of bodemdaling. Met behulp van de analyse is er voor elk station is een specifiek klimaatprofiel gemaakt. Elke klimaatopgave is verschillend en hierbij hoort een andere strategie en set aan maatregelen.  Welke opties mogelijk zijn per station wordt met behulp van het klimaat transitie pad inzichtelijk gemaakt. Elk station kan dit transitie pad zelf invullen, deze tool is daarmee direct toepasbaar. Het klimaat transitie pad en een uitgebreide catalogus met maatregelen helpen zo om te komen tot een klimaat adaptief ontwerp voor stations en stationsgebieden.

Klimaatadaptieve Stations’ is een uitnodiging aan de spoorpartijen, lokale en regionale overheden, vervoerders, eigenaren, beheerders en vastgoedpartijen om bij de planvorming en investeringen rond stations de handen ineen te slaan. Want de opgave om klimaat adaptief te ontwerpen is een gebiedsopgave die zich niet alleen beperkt tot het station zelf. Door nu na te denken over klimaat robuuste en aangename plekken in verstedelijkte steden en dorpen kan ruimtelijke kwaliteit en verblijfskwaliteit worden gewaarborgd.

In opdracht van Bureau Spoorbouwmeester, NS en ProRail, design research, climate adaptive, transformation, city development, Flux landscape architecture, 2023