Hoofdorp Stationskwartier

Stationsgebied Hoofddorp staat zoals veel steden in Nederland voor een grote uitdaging op het gebied van klimaat, biodiversiteit en gezondheid. Daarnaast leggen de huidige woningbouwopgave, energietransitie en mobiliteitstransitie een grote claim op de openbare ruimte en het landschap binnen de stedelijke contour. In de visie Stationsgebied Hoofddorp is de openbare ruimte van het toekomstige Stationsgebied uitgewerkt. Kenmerkend voor Hoofddorp is het groene raamwerk als leidende gridstructuurvan de Haarlemmermeerpolder. De variatie van bouwblokken in de deelgebieden neemt het grid als uitgangspunt. Ook in de openbare ruimte kan deze stevige structuur worden gecombineerd met verassing, verleiding en een bepaalde zintuiglijkheid in de openbare ruimte. Voor de visie zijn concrete uitwerkingen gemaakt voor een aantal planlagen op verschillende schaalniveaus van groot tot klein die onderdeel van een reeksgroenbuitenruimtes. Door de schaalniveaus als een reeks van types in beeld te brengen kunnen kansen per type optimaal benut worden. Op het hoogste schaalniveau leggen stevige ruimtelijke systemen zoals de Geniedijk, Geniepark, de polderlinten, tochten en vaarten een verbinding met het omringende landschap. De lijnen vormen een doorlopend netwerk voor ecologie en water, maar ook voor recreatieve activiteiten als fietsen, skaten en wandelen. Op de schaal van Hoofddorp duiden we een stevig netwerk van doorgaande stadslijnen ecologische en recreatieve verbindingen door de stad. De stadslijnen zorgen voorhouvast en verbondenheid, deparken en pleinen zijn maximaal groen en vormen een plek voorontmoeting, spelen en verblijven. De identiteiten van de plekken verschilt, maar ze leveren allen een bijdrage aan de natuurbeleving in de stad en het vergroten van de biodiversiteit. De bouwvelden hebben een adres aan het fijnmazige netwerk van openbare straten met ruimte voor meer biodiversiteit, waterberging en verkoeling. Op schaalniveau van het bouwveld zijn er direct kansen om een bijdrage te leveren aan de ambities op het gebied van natuur en klimaat als groene binnenhoven, nestgelegenheid in de gevel, maar ook groene daken waar water geborgen kan worden. Een goede en groene invulling van de openbare ruimte kan een impuls betekenen voorbiodiversiteit, klimaat en gezondheid met kansen voor bijvoorbeeld waterberging, verkoelen, de biodiversiteit verhogen, voedsel te produceren of de luchtkwaliteit te verbeteren. Daarnaast biedt een groene openbare ruimte kansen voor sociale opgaven zoals gezondheid en ontmoeten. Het versterken van de biodiversiteit en het verlevendigen van de openbare ruimte kunnen dan ook naast elkaar bestaan. Ingrepen in de openbare ruimte bieden kansen voor het creëren van habitats voor diverse soorten flora en fauna, met luwe zones voor dieren, maar ook plekken met meer reuring voor mensen in een groenkarakter.

Hoofdorp, in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, i.s.m. De Zwarte Hond, openbare ruimte, stedelijke transformatie, klimaatadaptatie, nieuwe natuur, mobiliteit, Flux landscape architecture, 2023