Groei! Amsterdam

In het voorstel Groei! staat architectuur in dienst van de natuur. In onze visie worden de kavels Weespertrekvaart 2 en 3 een belangrijke stapsteen in het fijnmazige natuurnetwerk van Amsterdam. Samen met naastgelegen groengebieden zoals Tuinpark Amstelglorie, de tuinen van het Bajeskwartier, het sportpark Drieburg en begraafplaats de Nieuwe Ooster, legt de locatie een ecologische verbinding tussen de Amstelscheg en de Diemerscheg. Net als de andere parken in de kralenketting vormt Groei! een rustpunt voor zowel mens als dier. Het daklandschap op de sokkel en de maximaal groene gevels geven het gevoel midden in natuur te zijn. De reuring van de stad is in het hart van de binnentuinen niet te zien of horen.

Kavel 2 en kavel 3 krijgen ieder een uitgesproken identiteit en verschijningsvorm, maar voor beide hoven geldt dat deze nadrukkelijk bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en bovenal het verblijfsklimaat voor zowel grote als kleine bewoners zo aangenaam mogelijk maakt. Hierbij staat de verhouding tussen natuur en mens centraal. Zo trekken we natuur de stad in, dicht naast de stadsbewoners. Kavel 2 kenmerkt zich als een groene vallei, met speelse hoogteverschillen en een weelderige vegetatie, waardoor er een groene deken over de getrapte volumes lijkt te vallen. Kavel 3 kenmerkt zich als eetbaar voedselbos, met haar fruitbomen, notenbomen, eetbare klimplanten, groenten en kruiden. De inrichting van beide kavels raakt velerlei thematieken van circulaire ambities, zoals natuurinclusiviteit, biodiversiteit, sociale cohesie, beweging, voedselproductie, afvalstromen en klimaatadaptiviteit voor een rainproof Amsterdam.

Met Groei! wordt niet alleen een groene oase op hoogte gecreëerd, maar ook maximaal ingezet op verbinding met het omliggende maaiveld. Voor het natuurinclusieve plan beperken we ons dan ook niet tot enkel het landschap op de sokkel, maar maken we een driedimensionale wereld door gebouwonderdelen met elkaar te verbinden en te vergroenen, vanaf de geveltuinen op maaiveld tot de begroeide gevels en de hoogste daken. Bij hoogbouw sta je niet langer verder van de natuur af, maar benutten we juist de verticale stijgpunten om de verschillende lagen te verbinden. De met 85% begroeide gevels laten de architectuur mee transformeren met de seizoenen, met perioden van bloei en bladverkleuring. Aansluitend op de groene voorzieningen wordt een rijk scala aan nestkasten geïntegreerd. Aanvullend op de precieze plaatsing van nestgelegenheid worden diverse zones aangeduid die enkel bedoeld zijn voor ecologische doeleinden. Deze zones zijn ontoegankelijk voor de bewoners, zodat hier luwe plekken ontstaan voor o.a. vogels en insecten.

Amsterdam, Weespertrekvaart, in opdracht van Vorm, i.s.m. Architekten Cie, Temp architecture, Raumplan, Donkergroep en Bureau Viridis. Renders door Parallel Visualization, competitie, circulaire stad, gezonde stad, klimaat adaptieve stad, verdichting, Flux landscape architecture, 2022.