Bodemdaling Groene Hart

De blokpolders van Kamerik en Kockengen kennen een sterke relatie met de venige bodem. De rechte verkavelingsstructuren, open weidegebieden en besloten linten, die bij de eerste ontginningen van het veengebied rond 1100 zijn ontstaan, maken van de blokpolders een waardevol en uniek landschap. Toch heeft deze sterke relatie met het veen ook zijn keerzijde. De oxidatie van het veen en de zetting van de bodem zorgen voor steeds hogere maatschappelijke kosten. Met name in de linten zijn de kosten door het verzakken van de woningen, wegen en aansluitingen substantieel. Daarnaast zorgen klimaatverandering en constante bemaling dat er steeds meer water nodig is om de oxidatie van het veen te beperken.

Met Bodemdaling Groene Hart wordt, voortbouwend op de bodem en het historische landschap, een wenkend perspectief voor de Blokpolder van Kamerik en Kockengen geïntroduceerd. Onder invloed van de Oude Rijn en de Vecht kent de bodem in de Blokpolders een gradiënt van een dikke laag klei op veen dichtbij de rivier tot een pakket van puur veen in het noordwesten van het gebied. De gebieden met een dikke laag klei bieden kansen voor waterberging in de ondergrond, dat benut kan worden om de waterstanden in het veen op peil te houden in tijden van droogte. In de gebieden met voornamelijk veen bieden dorpsboezems met een hoog waterpeil een antwoord op de verdere oxidatie van het veen en het verzakken van de woningen in de linten en de dorpen.

Door de dorpsboezem en waterberging niet te zien als autonome ingrepen maar door een netwerk van nieuwe linten, lanen en kades te verweven met omgeving, ontstaat met Cope Scape een nieuwe landschappelijke structuur die niet alleen een antwoord vormen voor de bodemdaling- en wateropgaven maar die die tevens plaats bieden voor de nieuwe ontwikkelingen zoals energieproductie, recreatie, verstedelijking en mobiliteit.

Utrecht, in opdracht van Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Holland en Programmabureau Groene Hart, landschapsarchitectuur, ontwerpend onderzoek, bodemdaling, water, nieuwe natuur, 2019