Stadscampus Deventer

In de toekomst is De Kien een innovatieve stadscampus waar partijen en mensen uit de stad, het bedrijfsleven, onderwijs en de creatieve industrie elkaar ontmoeten, kennis delen en gezamenlijke activiteiten ontplooien. Dat gebeurt doordat de verstedelijking en de ontwikkeling van de openbare ruimte hand in hand gaan en elkaar versterken. Geen losse ontwikkelingen, maar samen werken aan één herkenbaar geheel: dé innovatieve stadscampus de Kien! Er wordt vol ingezet op een maximaal groene openbare ruimte, hiermee wordt het woon-/ leefklimaat voor de inwoners, studenten en medewerkers vergroot. De Kien krijgt een fijnmazig netwerk voor ommetjes, flaneren, verdwalen of juist zo comfortabel mogelijk naar je gewenste bestemming verplaatsen. Door in te zetten op diverse verblijfsplekken: een rustig plekje aan het water of midden in het groen, tot een fijn bankje aan een drukke fietsroute of een levendig stadsplein. De afwisseling tussen klein en groots en rustige of juist drukke plekken is daarbij cruciaal.

Door de juiste inrichting van de openbare ruimte komt de identiteit en het innovatieve stedelijke karakter van De Kien tot uiting. De openbare ruimte van De Kien bestaat uit vier categorieën van groot naar klein: het Singelpark, het Groene Netwerk, de Pleinen en Parken, en Gebouwgebonden openbare ruimtes. Iedere categorie draagt op zijn eigen manier bij aan de gestelde vijf ambities en tezamen vormen ze de innovatieve Kien Campus. Het Singelpark heeft de grootste schaal en strekt zich met het Rijsterborgherpark en de Haven uit tot ver buiten de Kien. Onder de andere drie categorieën hangen in totaal nog 14 typen openbare ruimtes. Bij ieder type gelden de vijf ambities, maar gezien de functies en de plek kan het accent en de manier waarop hier invulling aan wordt gegeven anders zijn. In de ruimtelijke visie op de openbare ruimte wordt per typologie beschreven en verbeeld hoe er op de ambities wordt ingezet en welke uitgangspunten daarbij van belang zijn.

Deventer, In opdracht van de gemeente Deventer, openbare ruimte, stedelijke transformatie, klimaatadaptatie, mobiliteit, Flux landscape architecture, 2023